عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/3

منظور نمودن مانده مطالبات معوق وصول نشده و مابه‌التفاوت سود، كارمزد و تسهيلات اعطايي بانكها به خسارت‌ديدگان از‌جنگ تحميلي در لوايح بودجه سالانه كل كشور

1371.08.03 ـ .35660ت369ه ـ 1371.08.12 ـ 79
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده ويژه رييس جمهور در‌بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور، پيرو تصويب‌نامه‌هاي شماره .41010ت29 مورخ 1368.2.5 و شماره .63037ت579ه مورخ 1371.2.2 تصويب‌نمود:
‌سازمان برنامه و بودجه، مانده مطالبات معوق وصول نشده، همچنين مابه‌التفاوت سود، كارمزد و تسهيلات اعطايي بانكها به خسارت‌ديدگان از جنگ تحميلي‌در مناطق جنگزده را، در لوايح بودجه سالانه كل كشور، منظور نمايد.
‌مفاد اين تصويب‌نامه، نافي وظايف بانكها نسبت به وصول مطالبات خود نبوده، و استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري بانكها ملزم به بازپرداخت بدهي خود‌هستند. عدم پرداخت موجب پيگرد قانوني است.