عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/3

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

1371.08.03 ـ .35586ت364ه ـ 1371.08.11 ـ 77
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (6) ماده‌واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري ـ موضوع نامه شماره .7.6416س مورخ 1371.7.19 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ـ مجاز‌مي‌باشد.