عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/26

مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور ايتاليا

1371.07.26 ـ .25469ت356ه ـ 1371.08.04 ـ 66
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد شماره 7995 مورخ 1371.7.22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجراي ماده (1) قانون"‌نحوه" اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور ايتاليا مسافرت نمايد.