عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/15

اجازه خروج تجهيزات و ماشين‌آلات جهت انجام پروژه‌هاي عمراني در كشور لبنان از كشور به وزارت جهاد سازندگي

1371.07.15 ـ .24680ت341ه ـ 1371.07.21 ـ 41
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.15 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي، به استناد تبصره (3) ماده (19) قانون "‌مقررات صادرات و واردات" ـ مصوب1366 ـ تصويب نمود:
‌وزارت جهاد سازندگي مي‌تواند تجهيزات و ماشين‌آلات موضوع نامه شماره .10.71.4325‌و مورخ 1371.6.25 آن وزارت را جهت انجام پروژه‌هاي عمرانيـ كشاورزي در كشور لبنان، از كشور خارج نمايد.