عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/8

اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي سواري اهدايي توسط مجمع جهاني اهل بيت

1371.07.08 ـ .24684ت338ه ـ 1371.07.21 ـ 31
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در‌موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص دو (2) دستگاه خودروي سواري اهدايي ـ موضوع نامه شماره 30899 مورخ 1371.6.15 وزارت صنايع سنگين ـ توسط مجمع جهاني اهل‌بيت مجاز است.