عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/8

اجازه ورود و ترخيص 140 دستگاه كاميون كشنده و و كمپرسي ساز توسط شركت روستا سيلكت

1371.07.08 ـ .24464ت330ه ـ 1371.07.19 ـ 27
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 25418 مورخ 1371.7.5 وزارت صنايع سنگين، به استناد بند "ب" تبصره (13) قانون بودجه‌سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يكصد و چهل (140) دستگاه كاميون كشنده و كمپرسي ماز توسط شركت روستا سيكلت با رعايت ساير مقررات مجاز است.