عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

تأمين اعتبار و اختصاص 300 ميليون ريال به منظور مرمت و نوسازي منازل مسكوني مجذومان و عمران سيستمهاي آب و برق‌مناطق مسكوني به كميته امداد امام خميني

1371.07.01 ـ .33022ت314ه ـ 1371.07.08 ـ 4
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 12.4677 مورخ 1371.3.6 كميته امداد امام خميني (‌ره)، و تأييدئ شماره 8175 ـ 33 مورخ1371.6.25 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ مصوب نمود:
‌مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌مرمت و نوسازي منازل مسكوني مجذومان و تعميرات سيستمهاي آب و برق مناطق مسكوني بهكده رضوي، در اختيار كميته امداد امام خميني (‌ره) قرار گيرد تا‌پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.