عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13859
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/07/15
  • شماره دستور اجرا :23396
  • تاریخ دستور اجرا :1371/7/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:موافقت ننامه ضميمه قانون فوق شامل 16 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1371/6/15
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1371/6/22

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ايتاليا