عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/10/22

تائيد انتخاب رئيس كميسيون مشورتي شوراي عالي

(مصوب دويست ونودو هشتمين جلسه مورخ 22/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
طبق ماده 3 آئين نامه كميسيون مشورتي و بنابه پيشنهاد دبيرمحترم شوراي عالي انتصاب آقاي دكتر محمدرضا مخبر دزفولي به عنوان رئيس كميسيون مشورتي مورد تصويب قرارگرفت .