عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/4/23

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه همدان

( مصوب دويست و هشتادوششمين جلسه مورخ 23/4/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
حسب پيشنهادات وزير محترم فرهنگ وآموزش عالي باانتصاب آقاي دكتر حسن كي پور به عنوان رئيس دانشگاه همدان موافقت بعمل آمد.