عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1371/1/1

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 565 (‌صفحه 186)

‌‌شماره .1489‌هـ 1371/4/24
‌شماره .1489‌هـ 1371.4.24
‌پيرو رأي وحدت رويه شماره: 70.4.18.565 مندرج در روزنامه رسمي شماره: 13559ـ70.7.7 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (‌قسمت‌رأي) سطر 2، اشتباهاً (... دوم خرداد ماه 1356 ...) درج گرديده، كه (... دوم مردادماه 1356 ...) صحيح است.
‌مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور