عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

اجازه مأموريت مستخدمان رسمي آموزش و پرورش در اتحاديه انجمن اسلامي دانش‌آموزان

1371.06.22 ـ .33378ت301ه ـ 1371.07.05 ـ 758
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 810.14257 مورخ 1370.11.15 وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور، به استناد بند "ب" ماده (11) قانون استخدامي كشوري ـ مصوب 1345 با اصلاحت بعدي ـ تصويب نمودند:
‌به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مستخدمان رسمي خود را با حفظ پست ثابت سازماني و رضايت آنان براي خدمت به اتحاديه انجمن اسلامي‌دانش‌آموزان مأمور و حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط آنان را از اعتبار آن وزارتخانه پرداخت نمايد.
‌تبصره ـ حداكثر مستخدماني كه مي‌توان به موجب اين تصويب‌نامه به اتحاديه ياد شده مأمور نمود، يكصد نفر مي‌باشد.