عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/18
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/1

اجازه ايجاد پستهاي سازماني و شغلهاي مستمر در بعضي دستگاه‌هاي دولتي

1371.06.18 ـ .32268ت39ك ـ 1371.07.07 ـ 738
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.18 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "‌مركز‌تحقيقات استراتژيك كشور"، "‌سازمان حج و زيارت"، "‌كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران" و "‌شركت سهامي كشت و صنعت نيشكر هفت تپه" بر اساس ماده(4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 1366 (‌موضوع نامه‌هاي شماره .938‌د مورخ 1371.2.27 و شماره .1496‌د مورخ1371.3.20 و شماره .590‌د مورخ 1371.2.12 و شماره .2542‌د مورخ 1371.5.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده(4) قانون مزبور تصويب نمودند:
‌ايجاد پستهاي سازماني و شغلهاي مستمر به شرح زير در دستگاه‌هاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) "‌قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي" مصوب 1366 مجاز مي‌باشد.
1 ـ يكصد و سي و پنج (135) پست ثابت و موقت سازماني در مركز تحقيقات استراتژيك كشور.
2 ـ يكصد و پنجاه و سه (153) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان حج و زيارت.
3 ـ سيصد و هفتاد و پنج (375) پست ثابت و موقت سازماني در كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.
4 ـ ششصد و بيست و پنج (625) شغل مستمر در شركت سهامي كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور