عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

استفاده از خدمات بعضي از بازنشستگان و بازخريدشدگان در دستگاه‌هاي اجرايي

1371.06.04 ـ .22744ت272ه ـ 1371.06.15 ـ 682
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4، به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به شرح زير از تاريخ 1371.6.4 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌ها ياد شده، با رعايت ساير مقررات مربوط،‌مانعي ندارد:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 3961 مورخ 1371.4.23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان تهران.
2 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 72.7532.3352 مورخ 1371.4.21 و شماره 72.7649.9402 مورخ 1371.4.23 وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي، به ترتيب در دانشگاه رازي و دانشگاه شهيد بهشتي.
3 ـ فرد بازخريد شده موضوع نامه شماره .10.71.2983‌و مورخ 1371.4.21 وزارت جهاد سازندگي، در آن وزارت.
4 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1662.3100.6212 مورخ 1371.4.23 وزارت كشاورزي، در آن وزارت.
5 ـ چهار (4) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 2.925 مورخ 1371.3.5 و شماره 2.3047 مورخ 1371.3.25 وزارت مسكن و شهرسازي، در آن‌وزارت.