عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

‌اجازه ورود و ترخيص شش دستگاه خودروي سواري اهدايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط سازمان‌بهزيستي كشور

1371.06.04 ـ .22496ت261ه ـ 1371.06.10 ـ 678
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (6) ماده واحده‌قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص شش (6) دستگاه خودروي سواري اهدايي ـ موضوع نامه شماره 5436 مورخ 1371.5.26 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ‌توسط سازمان بهزيستي كشور مجاز مي‌باشد.