عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13841
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/6/25
  • شماره ابلاغ :22201/ت 241 ه
  • تاریخ ابلاغ :1371/6/4
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/6/1

تصويبنامه در خصوص خروج فرش و قاليچه توسط مسافران عازم به خارج از كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/1 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت شماره 1673/ه مورخ 1371/5/25 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به استناد تبصره (1) ماده (19) قانون «مقررات صادرات و واردات» تصويب نمود:
از تاريخ تصويب اين مصوبه مسافران ايراني و خارجي عازم به خارج از کشور از طريق مرزهاي هوايي مجاز مي باشند يک تخته فرش يا دو تخته قاليچه همراه خود را بدون سپردن پيمان ارزي از کشور خارج کنند.