عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/22

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 800 ميليون ريال جهت كارمزد بانك ملي به بانك ملي جمهوري اسلامي ايران (‌تصميم نماينده‌ويژه رييس جمهور)

1371.05.22 ـ 30918 ـ 1371.05.24 ـ 612
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است. به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌مبلغ 800 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (‌قسمت چهارم قانون بودجه سال 1371 كل كشور) بابت كارمزد بانك ملي، موضوع مصوبه شماره.106248ت378ه مورخ 69.10.2 هيأت وزيران، در اختيار بانك ملي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.