عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/14

مسافرت وزير جهاد سازندگي به استراليا

1371.05.14 ـ .20915ت220ه ـ 1371.05.24 ـ 584
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.14 بنا به پيشنهاد شماره .10.71.3513‌و مورخ 1371.5.11 وزارت جهاد سازندگي، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب ـ1370 تصويب نمودند:
‌وزير جهاد سازندگي به كشور استراليا سفر نمايد.