عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/7

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 420.000.000 ريال به منظور تأمين آب شهرك پرندك به وزارت مسكن و شهرسازي

1371.05.07 ـ .17638ت199ه ـ 1371.05.14 ـ 542
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.7 بنا به پيشنهاد شماره 4.1984 ـ 1.1909 مورخ 1371.3.2 وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد شماره 5665 ـ 33‌مورخ 1371.4.30 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ چهارصد و بيست ميليون (420.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به‌منظور تأمين آب شهرك پرندك در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.