عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13820
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/5/31
  • شماره ابلاغ :21237/ت 208 ه
  • تاریخ ابلاغ :1371/5/19
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت کار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/5/11

اصلاح مواد 20 و 21 آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت هاي شغلي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/11 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي – موضوع نامه شماره 530/ه ـ ب مورخ 1371/4/24 تصويب نمود:
مواد (20) و (21) «آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصت هاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن» موضوع تصويبنامه شماهر 52/ت 574 ه مورخ 1371/1/24 به شرح زير اصلاح مي شود:


روابــــط صریـــــــــح