عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/21
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/5/26

‌اصلاح بند 3 تبصره 5 الحاقي به ماده 4 آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده‌قانوني و حريم شهرها

1371.04.21 ـ .21886ت25ك ـ 1371.06.01 ـ 494
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع‌تصويب‌نامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23)، بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (8) قانون تغيير نام وزارت آباداني و‌مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تعيين وظايف آن مصوب 1353 تصويب نمودند:
‌بند 3 تبصره 5 الحاقي به ماده 4 آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .70465ت147ك مورخ 1370.10.14) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌بند 3 ـ ساختمانهايي كه در طول جاده واقع در محدوده روستاها احداث مي‌گردند. تشخيص طول جاده با كميسيون موضوع ماده 13 اين آيين‌نامه مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور