عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/21
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/5/26

اجازه احداث يك واحد توليد مواد اوليه دارويي در حوزه فرمانداري شهريار

1371.04.21 ـ .10707ت24ك ـ 1371.06.01 ـ 493
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.4.21 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع‌تصويب‌نامه شماره .93648ت991 مورخ 1368.10.23)، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند:
‌احداث يك واحد توليد موارد اوليه دارويي (‌موضوع نامه شماره 10001 ـ 51.5581 مورخ 1371.1.20 وزارت صنايع) در حوزه فرمانداري شهريار مجاز‌مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور