عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال بابت هزينه‌هاي برگزاري گردهمايي سراسري دانشجويان شاغل به‌تحصيل در خارج از كشور

1371.04.21 ـ .17412ت177ه ـ 1371.04.29 ـ 491
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.21 بنا به پيشنهاد شماره .1957‌و مورخ 1371.2.5 و شماره 1884 مورخ 1371.3.3 وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، همچنين تأييد شماره 2378 ـ 4160.61 ـ 1 مورخ 1371.4.10 سازمان برنامه و بودجه، و به استناد ماده (5)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور بابت هزينه‌هاي‌برگزاري گردهمايي سراسري دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور، اردوي سراسري دانشجويان داخل كشور و پرداخت بهاي بليط هواپيمايي‌دانشجويان خارج از كشور شركت‌كننده در گردهمايي، به شرح زير در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار‌مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد:
1 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال.
2 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال.