عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/17

تصويب فهرست آفات عمومي و قرنطينه‌اي داخلي

1371.04.17 ـ .15291ت172ه ـ 1371.04.28 ـ 475
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.17 بنا به پيشنهاد شماره 5708 ـ 5094.730.19 مورخ 1371.4.13 وزارت كشاورزي، و به استناد ماده (16) قانون‌حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ فهرست آفات عمومي و قرنطينه‌اي داخلي را به شرح زير تصويب نمودند:
‌الف ـ فهرست آفات عمومي
1 ـ ملخ صحرايي
2 ـ ملخ‌هاي بومي، مراكشي و ايتاليايي
3 ـ موش كلاهو
4 ـ موش‌هاي صحرايي
5 ـ سن‌هاي مضر غلات
ب ـ فهرست آفات قرنطينه‌اي داخلي
1 ـ كرم سرخ پنبه
2 ـ كرم سرخ ثانوي پنبه
3 ـ مگس ميوه داكوس
4 ـ بيد سيب‌زميني
5 ـ نماتدهاي گندم
6 ـ سوسك كلاردو
7 ـ نماتد يونجه
8 ـ كرم خاردار پنبه
9 ـ شپشك سپردار توت
10 ـ سس بذر يونجه
11 ـ سوسك سرخرطومي خرما