عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/3/24

تصويبنامه در خصوص حذف عبارتي از تبصره (1) ماده (8) آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/3/24 بنا به پيشنهاد شماره 203/8/790/11 مورخ 1371/2/13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در اجراي بند (18) ماده (2) قانون «اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» ـ مصوب 1365 تصويب نمود:
عبارت «علاوه برداشتن سرمايه صد در صد ايراني» از تبصره (1) ماده (8) آيين نامه «ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها» ـ موضوع تصويبنامه شماره 7408/ت 141 مورخ 1368/3/2 – حذف مي شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی