عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/24

‌اصلاح بند ج تصويب‌نامه راجع به تأمين اعتبار به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به سيل اخير به استانهاي ذيربط

1371.03.24 ـ .16150ت134ه ـ 1371.04.06 ـ 354
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء (4) بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور‌تصويب نمودند:
‌بند (ج) تصويب‌نامه شماره .11149ت99ه مورخ 1371.3.16 به شرح زير اصلاحي مي‌شود:
ج ـ مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال به منظور بازپرداخت مبلغ اخذ شده جهت جبران خسارت و كمكهاي امدادي به مناطق سيل زده در سال1370، به عنوان كمك تلقي شده و پس از واريز به حساب 222 نهاد رياست جمهوري، نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي توسط ذي‌حسابي نهاد رياست‌جمهوري به هزينه قطعي منظور گردد.