عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

انتصاب آقاي اسحاق جهانگيري به عنوان استاندار اصفهان

1371.03.17 ـ .14469ت131ه ـ 1371.04.01 ـ 337
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 به استناد بند (39 ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب‌افراد به بعضي از مقامات كشور مصوب 1360، تصويب نمود:
‌آقاي اسحاق جهانگيري به عنوان استاندار همدان منصوب گردد.