عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/17

‌مستثني بودن خدمه روستايي كه در مجتمع‌ها بهزيستي روستايي فعاليت دارند از شمول تصويب‌نامه راجع به آيين‌نامه‌استخدامي واحدهاي اجرايي سازمان بهزيستي كشور

1371.03.17 ـ .14368ت124ه ـ 1371.03.31 ـ 330
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.17 بنا به پيشنهاد شماره 8707 مورخ 1370.10.24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و به استناد تبصره (5)‌لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور، مصوب 1359.3.24 شوراي انقلاب اسلامي تصويب نمودند: ‌كليه افرادي كه به عنوان "‌خدمه روستايي" در مجتمع‌هاي بهزيستي روستايي فعاليت دارند، از شمول تصويب‌نامه شماره 1154 مورخ 1363.1.23 هيأت‌وزيران مستثنا بوده، تابع مفاد قانون كار به عنوان "‌آيين‌نامه خاص" مي‌باشند.