عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/13

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

1371.03.13 ـ .11472ت116ه ـ 1371.03.20 ـ 320
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.13 بنا به درخواست شماره .13.4570م‌الف مورخ 1370.12.27 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، و تأييد شماره 18ـ 6 ـ 33 مورخ 1371.3.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تأمين و جهت برگزاري‌كنفرانس ائتلاف خبرگزاريهاي عضو جنبش عدم تعهد در اختيار سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌و بودجه هزينه گردد.