عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/10

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نوزده ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به سيل‌اخير به استانها و دستگاه‌هاي ذيربط

1371.03.10 ـ .11149ت99ه ـ 1371.03.16 ـ 300
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.10 بنا به پيشنهاد شماره ب82031. مورخ 1371.3.9 وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء(4) بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌الف: مبلغ نوزده ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (19.550.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) موضوع جزء (4) بند"‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به سيل اخير به شرح جدول پيوست در اختيار استانها و‌دستگاه‌هاي ذيربط قرار گيرد تا سهم استانها با تصويب ستاد پيگيري و بازسازي حوادث غير مترقبه استان به رياست استاندار و با عضويت معاون عمراني‌استاندار، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مديران كل جهاد سازندگي، كشاورزي، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، صنايع، مديران عامل سازمان منطقه‌اي‌بهداشت و درمان، آب و برق، بنياد مسكن، رييس بانك كشاورزي استان، مديريت نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان و به دبيري رييس سازمان برنامه و‌بودجه استان و سهم دستگاه‌هاي مركزي با هماهنگي ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه‌و بودجه هزينه گردد.
ب ـ اداره برنامه و بودجه استان و استانداري مكلفند در اجراي بند "ج" تبصره فوق‌الذكر، گزارش عملكرد اعتبارات موضوع اين تصويب‌نامه را هر چهار ماه يك‌بار به وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند تا به كميسيونهاي ديوان محاسبات برنامه و بودجه و شورا و امور داخلي كشور مجلس شوراي‌اسلامي تسليم گردد.
ج ـ مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال به منظور بازپرداخت مبلغ اخذ شده جهت جبران خسارت و كمك‌هاي امدادي به مناطق سيل‌زده سال 1370‌موضوع نامه شماره 59356 مورخ 1370.9.27 رياست محترم جمهوري مطابق رديف (18) جدول پيوست اين تصويب‌نامه تأمين و به حساب (222) نهاد‌رياست جمهوري نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي پرداخت خواهد شد.