عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

اجازه ايجاد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اوكراين، ارمنستان و گرجستان

1371.03.06 ـ .14531ت132ه ـ 1371.04.01 ـ 293
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6 به استناد بند (2) ماده (2) قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 1364، و در اجراي بند (13) ضوابط اجرايي‌قانون بودجه سال 1365 كل كشور ـ تنفيذ شده در سال 1371 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به ايجاد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اوكراين، ارمنستان و گرجستان اقدام نمايد.