عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/3/6

تعيين اعضاء كميته موضوع ماده 11 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران

1371.03.06 ـ .10423ت107ه ـ 1371.03.16 ـ 290
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.3.6، به استناد ماده (11) قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 تصويب‌نمودند:
‌عضويت آقايان علي وطني و محسن ميرزايي ـ معرفي شده طي نامه شماره 12.744 مورخ 1371.2.6 نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران ـ و آقايان‌داود عبادياني و بيژن آزادي ـ معرفي شده طي نامه شماره .1018‌د مورخ 1371.2.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ در كميته موضوع ماده (11)‌قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران تأييد مي‌شود.