عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/27

مسافرت وزير نفت به اتريش

1371.02.27 ـ .8926ت79ه ـ 1371.03.02 ـ 269
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.27 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" مصوب 1370 تصويب نمود:
‌وزير نفت جهت شركت در اجلاس اوپك به اتريش مسافرت نمايند.