عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

الحاق عبارتي به بند ب تصويب‌نامه راجع به تشكيل كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال

1371.02.20 ـ .16282ت142ه ـ 1371.04.07 ـ 256
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌عبارت زير به بند (ب) تصويب‌نامه شماره .1740ت37ه مورخ 1371.2.13 اضافه مي‌شود.
10 ـ "‌مدير كل تعاون استان"