عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/2
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/2/22

بلامانع بودن استفاده از خدمات 15 نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1371.02.02 ـ .8506ت195ك ـ 1371.01.26 ـ 196
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.2.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات افراد بازنشسته و بازخريد شده به شرح زير از تاريخ 1371.2.2 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط‌بلامانع مي‌باشد.
‌پانزده (15) نفر افراد بازنشسته و بازخريدشده موضوع نامه‌هاي شماره 586 مورخ 1371.1.26 و شماره 282 مورخ 1371.1.16 و شماره 285 مورخ1371.1.16 و شماره 14078 مورخ 1370.12.17 و شماره 285 مورخ
1371.12.27 و شماره 14552 مورخ 1370.12.27 و شماره 14551 مورخ
1371.12.17 و شماره 14077 مورخ 1370.12.17 و شماره 14303 مورخ
1370.12.21 و شماره 14449 مورخ 1370.12.25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي‌ايران، انستيتو پاستور ايران، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي، سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان‌استان تهران.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح