عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

تصويبنامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا‌مزايده در معاملات عمده شهرداريها

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب‌نمود:
‌آقاي عبدالله نوري وزير كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در معاملات عمده شهرداريها(‌موضوع بند ج ماده 46 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 1346) كه ميزان آنها تا دويست ميليون (200.000.000) ريال باشد تعين مي‌گردد. تصميمات نماينده‌مذكور در حكم تصميمات هيأت وزيران خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح