عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13739
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/2/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان ثبت اسناد و املاك كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/1/25
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/2/3

قانون اجازه استخدام يك هزار نفر كارمند رسمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور