عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

‌الحاق شركت بهساز اصفهان به ليست شركتهاي مندرج در فهرست شماره يك پيوست تصويب‌نامه سياست واگذاري سهام متعلق‌به دولت و شركتهاي دولتي

1371.01.30 ـ .15107ت149ه ـ 1371.04.13 ـ 180
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 1971 مورخ 1370.3.28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمودند:
"‌شركت بهسازي اصفهان" به شركتهاي مندرج در فهرست شماره يك پيوست تصويب‌نامه شماره .5283ت109ه مورخ 1370.3.29 هيأت وزيران موضوع"‌سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي" اضافه مي‌شود.