عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/30

نحوه پرداخت حق تأليف و ترجمه دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزي فني و حرفه‌اي

1371.01.30 ـ .1741ت42ه ـ 1371.02.13 ـ 167
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پيشنهاد شماره 810.7454 مورخ 1370.6.16 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (2) ماده (43)‌قانون استخدامي كشوري مصوب 1350 تصويب نمود:
‌دفتر تحققات و برنامه‌ريزي فني و حرفه‌اي (‌وزارت آموزش و پرورش) از نظر پرداخت حق تأليف و ترجمه مشمول بند "ت" ماده (5) آيين‌نامه اجرايي قسمتي از‌تبصره (2) ماده (43) قانون استخدامي كشوري مي‌باشد و مجاز است از مقررات سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي در اين خصوص استفاده نمايد.


روابــــط صریـــــــــح