عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/26

مسافرت وزير نفت به كشورهاي نروژ و فنلاند

1371.01.26 ـ .1426ت34ه ـ 1371.02.06 ـ 154
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.26 با سفر وزير نفت به كشورهاي نروژ و فنلاند موافقت نمود.