عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/19

مسافرت وزير نفت به كشورهاي جمهوري تركمنستان و اتريش

1371.01.19 ـ .875ت15ه ـ 1371.01.26 ـ 138
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.19 با مسافرت وزير نفت به كشورهاي جمهوري تركمنستان و اتريش موافقت نمود.