عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/1/9

تنفيذ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با الحاقات و اصلاحات بعدي جهت اجرا در سال 1371

1371.01.09 ـ .747ت9ه ـ 1371.01.24 ـ 7
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.1.9 بنا به پيشنهاد شماره 100.58640 مورخ 1370.12.10 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (47) قانون مقررات‌صادرات و واردات مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (‌موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره .3072ت32 مورخ 1367.2.12 و شماره .140084ت972. مورخ1367.12.27 و شماره 132400ت1440 مورخ 1368.12.28 و شماره .155844ت532ه مورخ 1369.12.28 هيأت وزيران) با اصلاحات و الحاقات‌بعدي جهت اجرا در سال 1371 تنفيذ مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح