عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1370 > قانون مجازات اسلامي( داراي اصلاحيه, الحاقيه, تمديد / تنفيذ, مرتبط, ناسخ) > ویرایش
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13640
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1370/10/11
  • تعداد مواد:497
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي - کميسيون امور قضايي و حقوقي در تاریخ 1370/5/8
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1370/9/7

قانون مجازات اسلامي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه