جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1370 > قانون مجازات اسلامي( داراي اصلاحيه, الحاقيه, تمديد / تنفيذ, مرتبط, ناسخ)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
13640 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1370/10/11  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
70445 شماره دستور اجرا
1370/10/3  تاريخ دستور اجرا
[وزارت دادگستري]
دستگاه مجري
497 تعداد مواد
1370/5/8 تاريخ تصويب
كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1370/9/7 تاريخ تصويب
مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

نامه های پیوست نامه ها
رياست جمهوري اسلامي ايران
موضوع «مجازات اسلامي» که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، در تاريخ هشتم مردادماه 1370، به تصويب کميسيون اموراقتصادي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس شوراي نگهبان قرار گرفته و در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ 7 آذرماه 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده فوق الذکر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمي رفسنجاني
 
‌كتاب اول ـ كليات  
‌كتاب دوم ـ حدود  
‌كتاب سوم ـ قصاص  
‌كتاب چهارم ـ ديات  
[امضاء]اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام   
روابط صر یــح
داراي اصلاحيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
داراي ناسخ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1392 > قانون مجازات اسلامي > كتاب چهارم ـ ديات > بخش دوم ـ مقادير ديه > فصل هشتم ـ ‌ديه جنايت بر ميت > ماده728ـ
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي > ماده واحده ـ
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 1370 ـ
داراي تمديد / تنفيذ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1336 > ‌قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران > ‌ماده 13 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري) > ‌باب پنجم ـ ‌اجراي احكام > ‌فصل دوم - ترتيب اجراي احكام > ‌ماده 300 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1382 > قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح > فصل اول ـ مواد عمومي >        ماده 9 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1365 > قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند > ‌ماده 4 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1365 > قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند > ‌ماده 5 ـ > ‌تبصره 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1365 > قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند > ‌ماده 7 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1344 > ‌قانون لغو مجازات شلاق > ‌ماده واحده: > ‌‌الف ـ تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > ملاک قابل گذشت بودن و نبودن جرائم > سئوال
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > سرقت مسلحانه > سئوال
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > آئين‌نامه نظام جامع اطلاع‌رساني قوه‌قضائيه > الف ـ كليات > ماده2ـ تعاريف:
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) > ماده واحده ـ > تبصره2ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1389 > قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي > ماده واحده ـ
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > ‌قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي > ‌ماده واحده ـ > 3 ـ
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه‌دار
روابط صریح زیرمجموعه
> ‌كتاب اول ـ كليات > ‌باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي > ‌فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي > ‌ماده 18 ـ جايگزين برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1337 > ‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري‌ > ‌باب چهارم - در فرجام احكام جزائي > فصل اول - در مورد استدعاي فرجام > ماده 487 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:
 

> ‌كتاب اول ـ كليات > ‌باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي > ‌فصل دوم ـ تخفيف مجازات > ‌ماده 22 ـ جايگزين برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1304 > قانون مجازات عمومي > ‌باب اول ـ كليات > ‌فصل نهم ـ در تخفيف و تعليق و اسقاط و تبديل مجازات > ‌ماده 45 ـ
 

> ‌كتاب اول ـ كليات > ‌باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي > ‌فصل دوم ـ تخفيف مجازات > ‌ماده 23 ـ جايگزين برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1304 > قانون مجازات عمومي > ‌باب اول ـ كليات > ‌فصل نهم ـ در تخفيف و تعليق و اسقاط و تبديل مجازات > ‌ماده 45 ـ
 

> ‌كتاب اول ـ كليات > ‌باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي > ‌فصل دوم ـ تخفيف مجازات > ‌ماده 24 ـ جايگزين برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1304 > قانون مجازات عمومي > ‌باب اول ـ كليات > ‌فصل نهم ـ در تخفيف و تعليق و اسقاط و تبديل مجازات > ‌ماده 45 ـ
 

> ‌كتاب اول ـ كليات > ‌باب سوم ـ جرائم > ‌فصل سوم ـ تعدد جرم > ‌ماده 47 ـ نسخ ضمني برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1311 > ‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي > ‌ماده 2 ـ > ‌ماده 2 ـ