جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1310 > قانون ثبت علائم و اختراعات( داراي آيين نامه , مرتبط, ناسخ)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
1310/4/15  تاريخ لازم الاجرا
[وزارت عدليه]
دستگاه مجري
51 تعداد مواد
1310/4/1 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

    « ‌مصوب اول تير ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) »
 
فصل اول ـ ثبت علائم تجارتي   
‌فصل دوم ـ ثبت اختراع   
‌فصل سوم ـ مقررات مشتركه   
روابط صر یــح
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1310 > نظامنامه اجراي قانون علائم تجارتي و اختراعات
داراي ناسخ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > قانون ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي‌و علائم تجاري > فصل چهارم ـ مقررات عمومي > ماده 66 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي > ‌ماده 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1337 > آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310 > باب دوم - در ثبت اختراع > فصل سوم ـ تغييرات > ماده 36ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1337 > آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310 > باب سوم ـ مقررات مشتركه > فصل دوم ـ در آئين دادرسي مربوط به علائم تجارتي و اختراعات > مبحث دوم ـ در اعتراض به ثبت قبل از اينكه علامت يا اختراع ثبت شده باشد > ماده 53 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1382 > قانون تجارت الكترونيكي > باب سوم ـ در قواعد مختلف >        مبحث دوم ـ حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي >        فصل اول ـ حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/ Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي >        ماده 62 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1382 > قانون تجارت الكترونيكي > باب سوم ـ در قواعد مختلف >        مبحث دوم ـ حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي >        فصل اول ـ حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/ Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي >        ماده 62 ـ >        تبصره 2ـ
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1304 > قانون علامات صنعتي و تجارتي 
روابط صریح زیرمجموعه
> ‌فصل سوم ـ مقررات مشتركه > ‌ماده 50 ـ ناسخ برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1304 > قانون علامات صنعتي و تجارتي