جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1370 > ‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت( داراي آيين نامه , اصلاحيه, مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
13563 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1370/7/11  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
43757 شماره دستور اجرا
1370/7/3  تاريخ دستور اجرا
[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
دستگاه مجري
22 تعداد مواد
1370/6/13 تاريخ تصويب
مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1370/6/24 تاريخ تاييد
شوراي نگهبان مرجع تاييد
توضيحات تاييد
   


 
‌ماده 1 ـ حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصل‌ضرب ضريب حقوق [...ادامه]  
‌ماده 2 ـ حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌گردد: [...ادامه]  
‌ماده 3 ـ جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي‌شاغلين [...ادامه]  
‌ماده 4 ـ ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبناء گروه مربوط تعيين مي‌گردد كه با در نظر گرفتن نوع [...ادامه]  
‌ماده 5 ـ به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌نمايند [...ادامه]  
‌ماده 6 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص [...ادامه]  
‌ماده 7 ـ دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد [...ادامه]  
‌ماده 8 ـ حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي، كه در [...ادامه]  
‌ماده 9 ـ كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت [...ادامه]  
‌ماده 10 ـ جدول موضوع ماده 1 اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آيين‌نامه استخدامي كارگزاران [...ادامه]  
‌ماده 11 ـ تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (60%) مجموع [...ادامه]  
‌ماده 12 ـ كليه دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي‌باشند، بانكها و‌شهرداريها [...ادامه]  
‌ماده 13 ـ حكم موضوع ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 1 قانون حقوق و [...ادامه]  
‌ماده 14 ـ حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي‌گردد: (‌سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء) ضريب حقوق = [...ادامه]  
‌ماده 15 ـ از تاريخ 1371.1.1 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از [...ادامه]  
‌ماده 16 ـ از تاريخ 1371.1.1 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع [...ادامه]  
‌ماده 17 ـ در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون [...ادامه]  
‌ماده 18 ـ به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن، شوراي حقوق و دستمزد مركز [...ادامه]  
‌ماده 19 ـ مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره‌هاي ذيل آنها از تاريخ 1370.1.1 [...ادامه]  
‌ماده 20 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از [...ادامه]  
‌ماده 21 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب [...ادامه]  
‌ماده 22 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.  
[امضاء] قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1370 > آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1372 > ‌دستورالعمل اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سازمان تأمين اجتماعي
داراي اصلاحيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران > ‌فصل چهارم ـ ساير مقررات > ‌ماده 27 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1372 > «ضوابط اجرايي بودجه سال 1373 كل كشور» > 12 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي > ‌ماده 12 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373 > 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > ‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > ‌تكليف كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به تنظيم مواد هزينه بودجه‌هاي جاري يا اولويت‌پرداخت مطالبات حقوق و مزاياي كاركنان
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > تصويبنامه در خصوص مدت خدمت كليه نيروها در مناطق عملياتي و جنگي > 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > ‌ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1376 > 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > ‌‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد تعيين گروه مستخدمين آموزش و پرورش نسبت به ارزشيابي آخرين مدرك تحصيلي747 > ‌«رأي هيأت عمومي»
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌آيين نامه تعيين ميزان حق الزحمه متصديان ايستگاههاي اقليم شناسي و باران سنجي سازمان هواشناسي كشور > ‌ماده 1 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > مصوبه شوراي‎عالي اداري
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌دستورالعمل اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شهرداري تهران
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌آيين نامه استخدامي شركتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات > ‌فصل سوم ـ حقوق و مزاياي مستخدمان ثابت > ‌ماده 17ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌آيين نامه استخدامي شركتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات > ‌فصل سوم ـ حقوق و مزاياي مستخدمان ثابت > ‌ماده 19ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌آيين نامه استخدامي شركتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات > ‌فصل سوم ـ حقوق و مزاياي مستخدمان ثابت > ‌ماده 25ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح از تاريخ 1/1/1379 به ميزان 18% > 1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي > ‌باب اول - كليات > فصل دوم – نمايندگان > مبحث دوم - حقوق و تعهدات نمايندگان > سوم - حقوق نمايندگان > ‌ماده 82 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌آيين نامه اجرايي قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان دادستاني ويژه روحانيت > ‌ماده 1 -
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي > ‌ماده 6 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي > ‌ماده 8 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌آيين‌نامه اجرايي جزء (4) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور > ‌ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌آيين‌نامه اجرايي جزء (4) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور > ‌ماده 7 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين‌نامه اجرايي بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران > ‌ماده 11 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌رأي شماره 239-1380.7.29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره .1.80.1266م‌مورخ 1378.7.11 معاون اداري و مالي وزارت جهادسازندگي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌رأي شماره 382، 383-1380.12.5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شمول ضوابط و مقررات قانون‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به مطلق دستگاه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و‌بانكها و شهرداريها
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1383 > تصويب‎نامه راجع‎به ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 > 1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‌نامه اعطاي تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم‌درآمد > ماده 3ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > تصويب‎نامه درخصوص تعيين ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري > 2ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > تصويب‎نامه درمورد ضريب حقوق قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > تصويب‌نامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي) > 1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > تصويب‌نامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صنعت آب و برق
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > شماره دادنامه: 478 الي 500 > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور > ‌فصل سوم ـ حقوق و مزايا > ‌ماده 23 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور > ‌فصل ششم ـ بازنشستگي > ‌ماده 48 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور > ‌فصل ششم ـ بازنشستگي > ‌ماده 98 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1372 > ‌قانون تغيير وضعيت حقوقي چاپخانه‌هاي بزرگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور > ‌ماده واحده ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 3 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي > ‌ماده 1 ـ > ب ـ دستگاه:
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > قانون بودجه سال 1379 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 4 ـ > ه ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌قانون بودجه سال 1380 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 13 ـ > ‌ز ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌قانون بودجه سال 1380 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 29 ـ > ب ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي ـ استخدامي ـ نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي > ‌قسمت چهارم ـ نظام پرداخت > ‌ماده 15 ـ > 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه > ‌ماده 7 ـ > ‌تبصره ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373 > 1 ـ > ‌تبصره 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي > ماده 6 ـ > تبصره1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > استفاده زن از کمک عائله مندي مشروط به اين است که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد. > سؤال
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1383 > قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن > ماده واحده
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > تصويب‌نامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > تصويب‌نامه درخصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال1386 > 1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > قانون مديريت خدمات كشوري > فصل سيزدهم ـ تأمين اجتماعي > ماده112ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > رأي شماره 693 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده کار با اشعه ايکس > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > رأي شماره 323 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فوق‌العاده ويژه معلمان
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > آيين‌نامه اجرايي ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ > ماده4ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مندرج در نامه شماره 16970 ـ 201/1022 مورخ 4/6/1374 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران مندرج در نامه شماره 16970 ـ 201/1022 مورخ 4/6/1374 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > رأي شماره219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 واحد امور اداري و استخدامي کشور در مورد کارکنان شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه آن
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > رأي شماره219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 واحد امور اداري و استخدامي کشور در مورد کارکنان شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه آن > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > رأي شماره738 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پاداش پايان خدمت کارگران
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > رأي شماره185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان شهرداري‌ها از حيث تضييع حقوق استخدامي > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1396 > تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1396
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1396 > تصويب‌نامه در خصوص حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال 1396
روابط صریح زیرمجموعه
> ‌ماده 1 ـ جايگزين برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1345 > قانون استخدام كشوري > ‌فصل سوم ـ در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي > ماده 32ـ
 

> ‌ماده 14 ـ > ‌تبصره 7 ـ الحاقيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1363 > ‌قانون بودجه سال 1364 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 43 ـ