جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > قانون مالياتهاي مستقيم( داراي اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط) > باب سوم ـ ماليات بردرآمد( داراي مرتبط) > فصل پنجم ـ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي > ماده 105 ـ ( داراي اصلاح و الحاق, اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط)

  جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:
  ‌الف ـ در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آن بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداريها ميباشد از مأخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيتهاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيتهاي مقرر در اين قانون بشرح مذكور در ماده131 اين قانون و درصورتيكه قسمتي از سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداريها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات، مقررات بند «د» اين ماده اجراء خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداريها بوسيله سهامداران متعدد صورت ميگيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهامداران مذكور بطور جداگانه اعمال ميشود.
  ب ـ در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه بمنظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند در صورتيكه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليتهاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
  ج ـ در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران باستثناي مشمولان ماده113 اين قانون) از اخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهائي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزارو امثال آن در ايران انجام ميدهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده131 اين قانون.
  د ـ جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه بعنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زير مشمول ماليات است:
  1 ـ در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي.
  ‌الف ـ نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده131 اين قانون.
  ب ـ نسبت به سهام با نام و سهم شركاء ضامن با توجه به سهم هر يك از سهامداران و سهم‌الشركه شركاء ضامن به نرخ ماده131 اين قانون.
  عدم تسليم صورت صاحبان سهام با نام شركاء ضامن قبل از صدور برگ تشخيص موجب احتساب ماليات آنها مطابق بند «الف» خواهد شد. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون فهرست مزبور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركاء ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه ميگردد و در اين صورت به اخذ جريمه اي معادل پنج درصد ماليات شركت اكتفا خواهد شد.
  2 ـ در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي يه‌هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقي تعلق ميگيرد به نرخ مقرر در ماده131 اين قانون.
  تبصره1 ـ در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهائي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم‌الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده‌اند از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد ميباشد.
  تبصره2 ـ سود سهام يا سهم‌الشركه اگر بصورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
  تبصره3 ـ از موديان موضوع جزء 1 بند «د» اين ماده كه ماليات آنها بشرح مقررات اين قانون وصول شده يا ميشود پس از تقسيم يا انتقال سود سهام و سود تقسيم نشده و اندوخته به حساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد مطالبه نخواهد شد.
  تبصره4 ـ منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارتست از مانده درآمد ناشي از فعاليتهاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيانهاي حاصل از منابع غير معارف.
  تبصره5 ـ در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني ذخاير موضوع بند هاي 1و2 ماده15 قانون شركتهاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.
 
روابط صر یــح
داراي اصلاحيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم > ‌ماده 47 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1380 > ‌رأي شماره 251-1380.8.13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره30.5.104.1454 مورخ 1371.9.22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1372 > ‌قانون بودجه سال 1373 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1374 > قانون بودجه سال 1375 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > قانون بودجه سال 1376 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 2 ـ > ‌د ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > ‌قانون بودجه سال 1377 كل كشور > ‌ماده واحده ـ > ‌تبصره 2 ـ > ‌د ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور جهت انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان > الف ـ > 2ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1389 > راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/776 ،مورخ 8/12/1389 > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1390 > آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1391 > آيين‌نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1391 > آيين‌نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور > ماده1ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1392 > رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/354 مورخ 8/10/1392 > رأي هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1393 > رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/165 مورخ 31/1/1393 > رأي هيأت عمومي
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي > فصل سوم ـ سياستهاي توسعه بخش تعاون > ماده11ـ
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1394 > قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم > ماده واحده ـ > بند25ـ
داراي اصلاح و الحاق ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه1366 مجلس شوراي اسلامي > ‌ماده 28 ـ
مرتبط براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1350 > ‌قانون شركتهاي تعاوني > ‌فصل دوم ـ كليات > ‌ماده 15 ـ