جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
[وزارت كشور]
دستگاه مجري
0 تعداد مواد
شماره مصوبه
1366/2/2 تاريخ تصويب
هيئت وزيران مرجع تصويب
   

    ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1366 بنا به پيشنهاد شماره 8492.1.5.53 مورخ 13/9/1365 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب تير ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي ماده 3 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده 31 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور تصويب‌نمودند:
      ‌در شهرستان شهركرد تابعه استان چهار محال و بختياري تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مكانها در محدوده جغرافيايي معين مطابق با كروكي و‌نقشه‌هاي 1.250000 ضميمه كه ممهور به مهر دفتر هيأت وزيران است به شرح زير ايجاد و تشكيل گردد:
 
1 – دهستان دستگرد ‌به مركزيت روستاي شهرك عدل مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل [...ادامه]  
2 – دهستان شلمزار ‌به مركزيت روستاي شلمزار مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل به شرح [...ادامه]  
3 – دهستان هفشحان ‌به مركزيت روستاي طاقانك مشتمل بر 46 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل به [...ادامه]  
4 – دهستان حومه ‌به مركزيت روستاي چالشتر مشتمل بر 16 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل به [...ادامه]  
5 – دهستان لار ‌به مركزيت روستاي سورشجان مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل به شرح [...ادامه]  
6 – دهستان بن به مركزيت روستاي وردنجان مشتمل بر 131 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل به [...ادامه]  
7 – دهستان سامان ‌به مركزيت روستاي شوراب صغير مشتمل بر 179 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل به [...ادامه]  
8 – دهستان هوره ‌به مركزيت روستاي هوره مشتمل بر 299 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل به شرح [...ادامه]  
[امضاء]ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير