بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:11936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1364/11/27
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[دادگستري جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1364/11/6
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1364/11/7

‌قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به "‌سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي‌كشور"

ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي [...ادامه]

‌ماده 2 - وظايف سازمان به شرح زير است: ‌الف - اداره كليه امور مربوط [...ادامه]

‌ماده 3 - رييس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شوراي عالي قضايي [...ادامه]

‌ماده 4 - بودجه سازمان در رديف مستقل همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد [...ادامه]

‌ماده 5 - كليه دارايي‌ها و اموال منقول و غير منقول كه تا تاريخ تصويب اين [...ادامه]

‌ماده 6 - انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف است نيروهاي [...ادامه]

‌ماده 7 - تشكيلات سازمان توسط وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و [...ادامه]

‌ماده 8 - كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصرح در [...ادامه]

‌ماده 9 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزير دادگستري و رييس سازمان تهيه و به [...ادامه]

‌ماده 10 - از تاريخ اجراي اين قانون، كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با [...ادامه]

[امضاء] ‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه يكشنبه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح