جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
11936 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1364/11/27  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
86386 شماره دستور اجرا
1364/11/16  تاريخ دستور اجرا
[دادگستري جمهوري اسلامي ايران]
دستگاه مجري
10 تعداد مواد
1364/11/6 تاريخ تصويب
مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1364/11/7 تاريخ تاييد
شوراي نگهبان مرجع تاييد
توضيحات تاييد
   

 
ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و [...ادامه]  
‌ماده 2 - وظايف سازمان به شرح زير است: ‌الف - اداره كليه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراكز [...ادامه]  
‌ماده 3 - رييس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شوراي عالي قضايي براي دو سال منصوب مي‌شود [...ادامه]  
‌ماده 4 - بودجه سازمان در رديف مستقل همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.   
‌ماده 5 - كليه دارايي‌ها و اموال منقول و غير منقول كه تا تاريخ تصويب اين قانون مربوط به اداره زندانها [...ادامه]  
‌ماده 6 - انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف است نيروهاي مورد نياز خود را از [...ادامه]  
‌ماده 7 - تشكيلات سازمان توسط وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رييس سازمان تهيه و تصويب [...ادامه]  
‌ماده 8 - كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصرح در لايحه قانوني واگذاري اداره امور [...ادامه]  
‌ماده 9 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزير دادگستري و رييس سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي قضايي [...ادامه]  
‌ماده 10 - از تاريخ اجراي اين قانون، كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با آن لغو مي‌گردد.   
[امضاء] ‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه يكشنبه ششم بهمن ماه هزار [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > آئين نامه اجرائي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/64 مجلس شوراي اسلامي
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > آئين‎نامه اجرايي امور خودكفايي سازمان زندان‎ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آئين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > آيين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي
داراي آيين نامه  ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1382 > اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور > فصل اول ـ اهداف > ماده 1 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1360 > اساسنامه انجمنهاي حمايت از زندانيان > تشكيلات > ماده 9 ـ > هيئت مديره > ماده 17 ـ