عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1362/9/6

‌تغيير نام بخش هوزگان تابع شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان به هويزه

1362/9/6 ـ 60454 ـ 1362/9/15 ـ 983
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362/9/6 بنا به پيشنهاد شماره 8646.5.53.9634 مورخ 1362/8/9 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تير ماه 1362 تصويب نمودند نام بخش هوزگان تابع شهرستان دشت‌آزادگان در استان خوزستان به هويزه تغيير يابد.


روابــــط صریـــــــــح