عنـــــــوان قانون شامل: باشد. و متـــــــــن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی از تاریــــــــــخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:10924
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1361/6/6
  • تعداد مواد:269
مصوبه‌‌ شوراي عالي قضائي در تاریخ 1361

آئين‌نامه امور زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور جمهوري اسلامي‌ايران

با اختيار حاصل از لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري مصوب 1358/6/23 و لايحه قانوني‌الحاقي بماده يك لايحه مذكور مصوب 1359/2/23 شوراي انقلاب اسلامي‌ايران و با توجه به قانون اقدامات تأميني مصوب 1339/2/12 و قانون تأسيس سازمان اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1356/4/7 آئين‌نامه اداره امور زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و ساير موسسات وابسته به زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي بشرح زير تصويب مي‌گردد:


روابــــط صریـــــــــح