جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
10924 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1361/6/6  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
269 تعداد مواد
18351/1
شماره نامه ارسال مصوبه
1361/4/14 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1361 تاريخ تصويب
شورايعالي قضائي مرجع تصويب
   

    با اختيار حاصل از لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري مصوب 23/6/1358 و لايحه قانوني‌الحاقي بماده يك لايحه مذكور مصوب 23/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي‌ايران و با توجه به قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 و قانون تأسيس سازمان اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 7/4/1356 آئين‌نامه اداره امور زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و ساير موسسات وابسته به زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي بشرح زير تصويب مي‌گردد:
 
باب اول ـ تعاريف، وظائف و تشكيلات كلي سازمان   
باب دوم ـ تعاريف و شرح وظائف ادارات مركزي زندانها   
باب سوم ـ ادارات تابعه اداره كل اقدامات تأميني و تربيتي   
باب چهارم ـ مقررات عمومي   
[امضاء]شورايعالي قضائي   
فرم مربوط بماده 226 آئين‌نامه اينجانب رئيس دادگاه [...ادامه]  
[امضاء]شورايعالي قضائي